Full press releases about bog news, new data, updated market information

ประกาศเลื่อนการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 (ฉบับภาษาไทย)

New agricultural machinery events in Thailand and Myanmar have equipped farmers with technical knowledge for future farm practices

Agritechnica Asia live: Machinery demonstrations for farmers and machinery operators from Myanmar

Agrifuture Conference will show future options for farmers in Southeast Asia

Siam Kubota Ready to Showcase Agricultural Technology and Innovation for the Future at Agrifuture Conference & Exhibition, 2-3 December 2019 in Bangkok

“สยามคูโบต้า” พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ในงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ปทุมธานี (3 ตุลาคม 2562)

 

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับ สยามคูโบต้า นำสื่อมวลชนเจาะลึกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ยุค 4.0 เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ โดยมีสยามคูโบต้า ผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต Innovation Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับผู้จัดงาน โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการตลาดภาคเกษตร ด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ แบ่งปันให้แก่เกษตรกรไทย เกษตรกรยุคใหม่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อกระตุ้นตลาดเกษตรแห่งอนาคตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจากเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างสมบูรณ์

สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งพิเศษนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชน

 

คุณฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยาม คูโบต้า ในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย และอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เราตระหนักถึงความสำคัญถึงอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย และประเทศแถบอาเซียนว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สยามคูโบต้ามีเป้าหมายสำคัญที่จะก้าวสู่การเป็น  “Global Major Brand” หรือ “แบรนด์ชั้นนำระดับโลก” ตามความตั้งใจของบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเทรนด์ของการทำเกษตรที่เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนผ่านระหว่างเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูกซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ที่หันมาทำการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”

คุณฮิโรโตะ คิมุระ กล่าวเสริมอีกว่า “การเข้ามาเป็น Innovation Partner กับผู้จัดงาน  Agrifuture Conference & Exhibition เราเล็งเห็นถึงโอกาสสำคัญที่จะได้นำเสนอศักยภาพด้านนวัตกรรมเกษตรให้ต่างชาติรับรู้ โดยครั้งนี้สยามคูโบต้าต้องการที่จะนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบดิจิทัลรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สยามคูโบต้านำมาพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ครั้งนี้

โดยในวันแรก สยามคูโบต้าจะนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่มานำเสนอ ครอบคลุมตั้งแต่ Soil sensor เซนเซอร์วัดคุณภาพดิน, Weather station สถานีวัดอากาศ, Farm IoT Dashboard ระบบการจัดการฟาร์มด้วย IoT, KUBOTA Agri Solutions (KAS) Application การทำเกษตรแม่นยำด้วยแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA Agri Solutions, Fruit Selector เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเครื่องตรวจวัดความหวาน, Dryer & Milling ]การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, Seeding Machine เครื่องหยอดเมล็ดแม่นยำสูง, Vegetable Planter เครื่องปลูกผัก และ Greenhouse Technology เพาะปลูกพืชในโรงเรือน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้เข้าชมงาน

สำหรับวันที่ 2 ของการจัดงาน สยามคูโบต้าได้เปิดคูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ต้อนรับผู้เข้าชมงาน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ ต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 4 โซนย่อย ได้แก่ โซนแรก KUBOTA (Agri) Solutions แนะนำที่มาและแนวคิดการทำเกษตรครบวงจรที่พัฒนา โดยสยามคูโบต้า พร้อมโซนต่างๆ ภายในฟาร์ม และเป็นจุดให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โซน 2 โซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทำนาข้าว (Best Practice Farm Management) โซน 3 โซนบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง เน้นการสาธิตการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม และโซนที่ 4 โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการแปลงเพาะปลูกพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เข้าร่วมประชุมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงานรวมไปถึงหัวข้อสำคัญของสยามคูโบต้าที่นำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาภาคเกษตรในอาเซียนด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีขั้นสูงของสยามคูโบต้า ตลอดจนเยี่ยมชมแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆ จากคูโบต้า ฟาร์ม มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากแนวคิด และประสบการณ์จริงที่คูโบต้า ฟาร์มเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่อไป และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “Agrifuture Conference & Exhibition” งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม ศกนี้”

 

คุณวันวิสาข์ วงศ์กาสิทธิ์ ผู้จัดการโครงการ Agrifuture Conference & Exhibition บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เผยว่า “เราต้องการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ผู้จัดงานฯ ได้รับได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี ร่วมเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรระดับโลกมาบรรยาย โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน และการเพาะปลูกพืชแนวตั้ง เน้นพืชผัก และสมุนไพร เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค ขณะนี้มีบริษัทชั้นนำภาคเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน อาทิ Lam Son Sugar Group (Lasuco) ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่จากประเทศเวียดนาม Great Giant Foods ผู้ปลูกและแปรรูปสัปปะรดรายใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย Jagro Fresh ผู้ปลูกสตรอเบอรรี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Global GAP เป็นรายแรกจากประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง ประเทศกัมพูชา และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ของสปป.ลาว ในการนำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมชมงาน”

ภายในงาน Agrifuture Conference & Exhibition ซึ่งเป็นงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต มีการเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ มากกว่า 40 รายเข้าร่วมบรรยาย โดยมีวิทยากรที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Dr.Wolfgang Pfeiffer, Research & Development Director – Asia Harvest Plus, Dr.Michal Levy, Senior Deputy Director-General of Agricultural Innovation, Ministry of Agriculture and Rural Development, Israel, Dr.Ron Porat, Head of Department of Postharvest Science of Fresh Produce, ARO, the Volcani Center, Israel, Mr.Djaja Wisman, Director – Sustainable Agriculture Development & Procurement, PT Nestlé Indonesia, ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประเทศไทยให้เกียรติร่วมการบรรยายภายในงานครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จะบรรยายเป็น 2 ภาษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงาน Agrifuture Conference & Exhibition ในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น

ราคาบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนา Agrifuture Conference & Exhibition

โปรโมชั่น ราคาพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่าง วันนี้ – 14 ตุลาคม 2562 เท่านั้น!

 • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา ราคาปกติ 15,000 บาท (480 USD)                จ่ายเพียง            12,000  บาท (380 USD)
 • โปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับชาวไทย ลดเพิ่มเติมอีก 25%                       จ่ายเพียง  9,000  บาท**
 • สิ่งที่ได้รับ: บัตรเข้าฟังสัมมนาวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมอาหารเช้า – กลางวัน – อาหารว่างตลอดทั้งวัน, เอกสารงานสัมมนา,เข้าร่วมงาน Networking, ห้องพัก 1คืนในโรงแรมพันธมิตร พร้อมค่าเดินทางในการเยี่ยมชม Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

โปรโมชั่น ราคาสำหรับการลงทะเบียนแบบหมู่คณะ

 • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา แบบกลุ่ม 4 ท่าน รวมห้องพัก 1 คืน 2 ห้อง จ่ายเพียง 36,000 บาท (1,120 USD)
 • หมายเหตุ**: ค่าลงทะเบียนแบบไม่รวมที่พักกรอก promo code: DISACCOMM ใช้ร่วมโปรโมชั่นเฉพาะบัตรเข้าฟังสัมมนาแบบรายบุคคลเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ www.online-register.org/agrifuture/register/

ดูรายชื่อวิทยากรที่ www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference/

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

คุณแสงทิพ เตขะปฏิภาณดี | 02-670-0900 ต่อ 122 อีเมล์ saengtip@vnuexhibitionsap.com

เจาะลึกทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรแห่งอนาคต ผ่านงาน Agrifuture Conference & Exhibition

ข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพ : ในยุคของ Disruptive technologies แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ กำลังเข้ามาเป็นปัจจัยในการสร้างขอบเขตและวางรากฐานของอนาคต ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยูฯ สองผู้จัดงานเกษตรระดับโลกต่างเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้และต้องการกระตุ้นตลาดเกษตร ตลอดจนนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามานำเสนอให้เกษตรกรรายใหญ่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันแนวคิดเพื่อร่วมสร้างอนาคต จากเทคโนโลยีสู่ชุมชน อันจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งไทยและเอเชียอย่างสมบูรณ์

จากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต Agrifuture Conference & Exhibition กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 True Digital Park กรุงเทพฯ และ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ในยุค Digital Disruption เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านงานประชุมนานาชาติที่มีการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า และการเชื่อมต่อเครือข่ายทางธุรกิจ ที่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าและผู้รับจ้างให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เจ้าของบริษัท เจ้าของสวน/ไร่ ตัวแทนจำหน่าย สหกรณ์เกษตร นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิศวกรรมเกษตร และนักวางแผนและพัฒนานโยบายภาครัฐ จะเป็นกลุ่มที่เรียนเชิญให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในวันแรกของการประชุมจะเรียนเชิญผู้นำด้านการผลิตและซื้อขายสินค้าเกษตรมาบรรยายใน 2 หัวข้อหลัก 1. แนวโน้มการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกและภูมิภาคต่างๆ (Global & Regional Crop Markets)

2. เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยเน้นไปที่เกษตรดิจิทัล ได้แก่ การทำเกษตรแม่นยำสูง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร การวางแผนจัดการพื้นที่และวางระบบน้ำ โดยใช้เทคโนโลยี IT การพัฒนาเมล็ดพันธุ์และดิน การตรวจสอบย้อนกลับ และเครือข่ายการเก็บข้อมูล การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและสร้างแบรนด์ เพื่อขยายสู่ตลาดสุขภาพและความงาม รวมถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในขณะที่วันที่สองนั้นจะมุ่งเน้นในส่วนของการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการจัดการทางการเงินและต้นทุนการผลิต (Mechanization & Financial Management)” โดยคาดหวังว่างานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการกว่า 30 ราย ที่จัดแสดง Disruptive Technology ของการเกษตรในอนาคต

นายฮิโรโตะ คิมุระ ประธาน บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พันธมิตรทางนวัตกรรมของงาน Agrifuture กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งหวังให้เกษตรกรบริหารจัดการในการทำเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีความมั่นคงทางอาหารในการบริโภคจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (Global Major Brand) ตามนโยบายของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยพันธกิจเดียวกันเราจึงเชื่อมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Agrifuture ในครั้งนี้ว่าจะช่วยตอบโจทย์ด้านการพัฒนาการเกษตรแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

ราคาบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนา Agrifuture Conference & Exhibition

โปรโมชั่น ราคาพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่าง วันนี้ – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น!

 • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา ราคาปกติ 15,000 บาท (480 USD) จ่ายเพียง 12,000 บาท (380 USD)
 • โปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับชาวไทย ลดเพิ่มเติมอีก 25% จ่ายเพียง 9,000 บาท**

โปรโมชั่น ราคาสำหรับการลงทะเบียนแบบหมู่คณะ

 • ราคาบัตรเข้าชมงาน แบบกลุ่ม 4 ท่าน 36,000 บาท (1,120 USD)
 • สิ่งที่ได้รับ: บัตรเข้าฟังสัมมนาวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมอาหารเช้ากลางวันอาหารว่างตลอดทั้งวัน, เอกสารงานสัมมนา, เข้าร่วมงาน Networking, ห้องพัก 1 คืนในโรงแรมพันธมิตร พร้อมค่าเดินทางในการเยี่ยมชมฟาร์มเทคโนโลยีตัวอย่างในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
 • หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนแบบไม่รวมที่พักกรอก promo code: DISACCOMM

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ www.online-register.org/agrifuture/register/ | ดูรายชื่อวิทยากรที่ www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference/

สนใจสนับสนุนการจัดงาน กรุณาติดต่อ คุณโรซานา ดับเบรรา | โทร. 02-670-0900 ต่อ 128-129 | อีเมล์: rozanna@vnuexhibitionsap.com

Agritechnica Asia organisers launch new agricultural events in Thailand and Myanmar

Agritechnica Asia organisers launch new agricultural events in Thailand and Myanmar

 

 • “Agritechnica Asia live – Field Demonstrations of Agricultural Machineryin Myanmar 29th and 30th November
 • “Agrifuture Conference & Exhibition – Prepare Yourself for Tomorrow’s Agri-Business” in Thailand 2nd and 3rd of December

 

Frankfurt/Main, Germany, 24th May 2019 – The organisers of Agritechnica Asia, the DLG (German Agricultural Society) and VNU Exhibitions Asia Pacific, today announced they will launch two new events, located in Thailand and Myanmar, for the agricultural sector in South East Asia before the end of 2019. These new activities are part of the bold strategy for the Thailand-based Agritechnica Asia trade fair, to facilitate farming solutions to local farmers in this region.

The dedicated farming events, “Agritechnica Asia live – Field Demonstrations of Agricultural Machinery” will take place near Myanmar’s capital city of Naypyitaw on 29th and 30th November, and “Agrifuture Conference & Exhibition – Prepare Yourself for Tomorrow’s Agri-Business” is scheduled to be held in Bangkok, Thailand, on 2nd and 3rd of December.

“Agritechnica Asia based in Bangkok is a successful off-shoot of Agritechnica, which is the world’s largest agricultural machinery trade fair and is held in Germany every two years. Agritechnica Asia is now in its third edition and has already established itself as a leading platform in South East Asia for agricultural machinery solutions. These two new events in Thailand and Myanmar are similar to technology showcase road shows with specific and highly technical content brought directly to the farmers at their door step,” said Jens Kremer, Deputy Managing Director of DLG Service.

“They fulfil a need for more knowledge in a specific area such as rice cultivation or specific mechanisation issues. Agritechnica Asia acts to bring this together,” added Kremer.

“We are pleased that the cooperation signed three years ago between VNU Exhibitions Asia Pacific and DLG is bearing fruit. We are working together to not only offer solutions to the farming sector but we are also tuning in to needs that are in some cases very local,” commented Heiko Stutzinger, Managing Director of VNU Exhibitions Asia Pacific.

 

New event in Myanmar – “Agritechnica Asia live”

The new Agritechnica Asia live event in Myanmar is expected to attract about 1,000 visitors from the area around its venue, a location also hosting a World Bank-funded Agricultural Development Support Project. Rice production will be central to the two-day event, with co-partners that include the International Rice Research Institute (IRRI), the Myanmar Rice Federation (MRF) and the World Bank (WB). The country’s Agricultural Mechanisation Department (AMD) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation will be the official host.

Like last year’s Mechanisation Field Day, partnered by IRRI, and also held in Myanmar, the event is expected to attract farmers, machinery operators/owners, mechanisation service providers, MRF members, researchers and technicians, and decision and policy makers. The programme will feature a field demonstration and networking dinner on the first day and a seminar on the second day.

 

 

New event in Thailand – Agrifuture Conference & Exhibition

The new Agrifuture Conference & Exhibition event will be held at a venue in the city of Bangkok and is expected to attract about 1,200 attendees from across Asia-Pacific. The format is an international conference with accompanying side-exhibition and networking sessions. Farmers, machinery operators/owners/contractors, dealers, co-operatives, researchers and technicians, and decision and policy makers are among those expected to attend.

The first day of the event will include formal conference sessions on two topics, “Regional & global markets” and “Smart crop management & post-harvest technology”, while the focus on the second day is on “Mechanisation & Financing”. The exclusive exhibition taking place throughout the event is expected to feature about 30 exhibitors of disruptive technology for future farming.

DLG’s Katharina Staske, project manager of Agritechnica Asia, said the new events have been introduced to complement Agritechnica Asia, which takes place for the third time from 7th to 9th May 2020 in Bangkok.

“Along with our international farmers’ network, the DLG has expanded its relationship with farmers and expert organizations in South East Asia, and notably Thailand and Myanmar,” added Staske. “It is through working with these organizations that we have come up with two new events that will focus on specific arable production areas that require targeted technical solutions.”

“These are exclusive events that bring a selected group of farmers together where knowledge acquisition is the main focus, and alongside we offer an exclusive platform for organisations to promote their products and services.”

 

DLG promotes technical and scientific progress in the food and farming sectors

The DLG is a politically independent, non-profit organisation promoting technical and scientific progress and knowledge transfer in the food and farming sectors. It was founded in 1885 by engineer, writer and visionary Max Eyth, who was convinced that the industrial revolution, and mechanisation in particular, would have a major impact on the agricultural sector. Eyth’s ideas remain at the centre of the DLG’s activities to this day.

The new Agritechnica Asia live event not only meets the DLG’s objectives of transferring knowledge across borders, but is in line with the stated goal of the Myanmar Rice Sector Development Strategy. The country aims to be a food-secure nation where smallholder farming households triple their household incomes, including income derived from rice and rice-based farming, thereby enjoying a decent standard of living comparable to that of urban dwellers. The sustainable intensification of rice production, using efficient and effective natural resource management methodologies for higher rice productivity and profitability, is the cornerstone for achieving this goal by 2030.

Agritechnica Asia is organised by the DLG and VNU Exhibitions Asia Pacific, and is a spin-off from the highly successful Agritechnica, the world’s largest trade fair for farm machinery held every two years in Hanover, Germany. Agritechnica Asia’s South East Asian team will organise the new “Agritechnica Asia live – Field Demonstrations of Agricultural Machinery” and “Agrifuture Conference & Exhibition – Prepare Yourself for Tomorrow’s Agri-Business” events, and more information about these can be found online at:

www.agritechnica-asia.com/ata-live-2/ | www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference


Communications please contact Mrs.Saengtip Techapatiphandee (Rainy) | email: saengtip.won@vnuexhibitionsap.com | Tel. +662 6700900 Ext.122